Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Zabierz Lady Cat na Majówkę” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Lady Cat Family Fitness & Wellness, z siedzibą na ul. Parkowa 24 , 62-200 Gniezno, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Lady-Cat-Family-Fitness-Wellness-158384854172198/ (zwanej dalej “Fanpage”).

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 • zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
 • zrobienie zdjęcia z majowego weekendu w którym będzie element związany z Klubem Lady Cat (wasze skojarzenia z Lady Cat- niech Was poniesie wyobraźnia)
 • wysłanie zdjęcia na maila: kontakt@ladycat.pl
 1. Konkurs trwa od dnia 1 maja godz.7:00 do 3 maja 2017 godz. 23:59.

 3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest miesięczny karnet Rodzinny, bądź karnet 3+1 – dla Rodziny.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie będzie najbardziej zabawne, pomysłowe. Zdjęcie zostanie opublikowane na naszym profilu.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach przesyłki Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Facebooka.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.